Hallintosääntö

SFC KOUVOLAN SEUTY RY                HALLINTOSÄÄNTÖ                              

Palvaantie 398

54500 TAAVETTI                                 3 .12.2022

Tässä hallintosäännössä on määritelty SFC Kouvolan Seutu ry:n hallituksen ja eri toimihenkilöiden tehtävät sekä vastuualueet.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON

 • edustaa yhdistystä
 • valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
 • valita hallitukselle sihteerin
 • valita erikseen nimetyille tehtäville vastuu henkilöt
 • muodostaa tarvittaessa keskuudestaan työ- ja toimikuntia hallituksen määräämien juoksevien asioiden hoitamista varten
 • perustaa tarvittaessa erillisiä toimikuntia tai työryhmiä valmistelemaan hallitukselle päätettäviä asioita
 • valita yhdistyksen viralliset edustajat eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin
 • kokoontua tilivuoden aikana vähintään yksitoista kertaa kokoukseen, mitä sisältää järjestäytymiskokous, kevät- ja syyskokous
 • päivittävää vuosittain hallintosäännöt, taloussäännöt, pelastussuunnitelma, ympäristöohjelma, salassapitosopimukset sekä tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteriselosteet
 • laatia toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys yhdistyksen syyskokoukselle
 • laatia ja tarkistaa yhdistyksen tilikartta, joka vastaa yhdistyksen toiminnan luonnetta ja budjettia
 • huolehtia yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
 • johtaa sisäisen toiminnan valvontaa sekä valvoa toimikuntien, työryhmien ja muiden luottamushenkilöiden toimintaa
 • tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 • palkat ja erottaa yhdistyksen työntekijät
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti
 • päättää jäsenen kurinpitotoimista
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 • laatia toiminnasta keskipitkän suunitelma
 • vastata yhdistyksen strategiasuunnittelusta
 • laatia ja allekirjoittaa yhdistyksen tilinpäätös ja laatia toimintakertomus
 • määrätä tarvittaessa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta
 • vastata yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta
 • myöntää yhdistyksen tunnukset
 • valmistella esitykset liittokokoukseen ja toteuttaa liittokokouspäätökset
 • johtaa ja suunnitella yhdistyksen koulutusta

PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄNÄ ON

yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

 • edustaa yhdistystä
 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • allekirjoittaa yhdistysrekisteriin tehtävät ilmoitukset
 • toimia puheenjohtajana hallituksen kokouksissa
 • valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen ja hallituksen kokousten päättämien asioiden toimenpanosta
 • palkata yhdistyksen työntekijät ja määrätä yhteistyössä hallituksen kanssa toimenkuvaukset
 • toimia ravintolan esimiehenä
 • kutsua hallitus koolle ja laatia kokousten esityslista
 • yhdistyksen arkiston hoitaminen
 • saapuneiden laskujen asianmukainen tarkastus ja maksu
 • hallituksen jäsenten ja muiden luottamus- tai toimihenkilöiden matka- ym korvausten asianmukainen tarkastus ja maksaminen
 • palkkojen ja palkkioiden maksaminen
 • ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen tilitys
 • lainojen korkojen ja lyhennysten sekä vuokrien maksu
 • sopia kirjanpitäjän kanssa yhdistyksen tilikartan mukaisesta kirjaamisesta
 • valmistella talousarvioesityksen yhdistyksen syyskokoukselle
 • valvoa maksusuoritusten saapumista ja tarvittaessa ryhtyä perintä- ulosottotoimenpiteisiin
 • vuosi- ja kausipaikkasopimusten laatiminen
 • kerätä kuukausittain vuosi- ja kausipaikkalaisten sähkömaksut
 • suorittaa tarvittavat hankinnat
 • toimia yhteyshenkilönä kuntaan, viranomaisiin ja muihin toimioihin
 • toimia kassajärjestelmän pääkäyttäjänä
 • toimia tiedotus- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtajana
 • laatia eri tapahtumien tarjoukset
 • hoitaa yhdistyksen laskutukset
 • toimia tietosuojavastaavana
 • valvoa salassapitosopimusten noudattamista

VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄNÄ ON

 • yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yhdistyksen sääntöjen mukaan
 • toimia puheenjohtajan sijaisena kaikissa puheenjohtajan tehtävissä
 • hyväksyä puheenjohtajan matka- ym korvaukset
 • valvoa ja vastata osaltaan hallituksen päättämien asioiden toimenpanosta
 • valvoa osaltaan yhdistyksen taloudenpitoa
 • toimia turvallisuuspäällikkönä
 • toimia tiedotus- ja markkinointitoimikunnan jäsenenä
 • johtaa alueen vuotuiset kunnossapitotalkoot
 • hoitaa erikseen sovitut projektit
 • toimii yhdistyksen kalustonhoitajana

SIHTEERIN TEHTÄVÄNÄ ON

 • toimia hallituksen sihteerinä
 • oikolukea hallituksen pöytäkirjat, muut asiakirjatuotokset sekä kirjeenvaihto
 • avustaa puheenjohtaja arkistoinnissa
 • huolehtia yhdistyksen kokousten osanottajien äänioikeuden tarkastamisesta
 • avustaa yhdistyksen kokousten järjestelyissä

JÄSENKIRJURIN TEHTÄVÄNÄ ON

 • huolehtia ja ylläpitää yhdistyksen ajantasaista jäsenluetteloa
 • uusien ja eronneiden jäsenten yhteenvetotilaston tekeminen ja esittely hallituksen kokoukselle
 • uusien jäsenien tervetulokirjeen laatiminen ja postitus

HALLITUKSEN JÄSENEN TEHTÄVÄNÄ ON

 • valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen ja hallituksen kokousten päättämien asioiden toimenpanosta
 • edustaa hallituksen määräyksen mukaisesti yhdistystä
 • valvoa ja vastata osaltaan yhdistyksen taloudenpidosta
 • toimia muissa hallituksen antamissa oheistehtävissä

ISÄNTÄVUORO VASTAAVAN TEHTÄVÄNÄ ON

 • vastata isäntävuorojen toiminnasta
 • pitää isäntäkoulutusta kerran vuodessa
 • valvoa isäntien toimintaa ja opastaa koulutusohjeen mukaisesti
 • huolehtia isäntinä toimivien salassapitosopimuksista
 • valvoa osaltaan salassapitosopimusten noudattamista
 • valvoa että tietosuoja ja henkilötietolain kriteerit vastaanotossa täyttyvät
 • majoitusraportin laatiminen tilastokeskukselle
 • ideoida ja esittää isäntätehtävien toiminta- ja toteutustapojen muuttamista hallitukselle
 • vastata vastaanoton, eteisen ja tuloterassin siisteydestä

ALUEELISTEN TOIMINTOJEN VASTAAVAN TEHTÄVÄNÄ ON

 • vastata alueen siisteydestä
 • vastata lokakaivojen tyhjentämisestä
 • vastata polttopuun riittävyydestä saunoilla ja grilleillä
 • turvallisuuden tarkkailu ja seuranta ja raportointi turvallisuuspäällikölle
 • vuosi- ja kausipaikkalaisten paikkojen rakentamisen ja istutusten valvonta
 • seurata alueen teknisten laitteiden toiminta, esim lämmitykset, sähköt, pumput ym
 • tehdä safety-walk, vähintään kaksi kertaa vuodessa ja raportointi puheenjohtajalle
 • noudattaa hallitukselta saamiaan ohjeita ja määräyksiä